Regulamin Koncertów
Filharmonia dla Dzieci
Warszawa

REGULAMIN
z dnia 07 września 2019
ostatnia aktualizacja: 27/10/2023

 

§ 1. Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów oraz uczestnictwa w koncertach dla dzieci o nazwie  Filharmonia dla Dzieci, zwanych dalej: „Wydarzeniem” lub „Koncertem”, organizowanych w Warszawie .
2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Kontakt do Biura Widza: tel 737-169-961, e-mail:  warszawa-bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 2
. Ochrona wizerunku
1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, uczestnictwo w wydarzeniu jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.
2. Powyższe upublicznianie wizerunku będzie służyć wyłącznie celom informacyjnym, promocyjnym i reklamowym wydarzeń artystycznych i działań statutowych Organizatora i nie będzie używane w innym celu.

§ 3.  Warunki wstępu na koncerty
1. W koncertach uczestniczą dzieci i dorośli. Dla każdego uczestnika należy opłacić bilet. Dzieci uczestniczą w koncercie tylko pod opieką dorosłych.
2. Bilety nie wymagają wydruku. Przy wejściu na koncert wystarczy podać numer opłaconej rezerwacji, który otrzymuje się na adres e-mail po opłaceniu biletów w sklepie internetowym, oraz nazwisko.
3. Zapraszamy Dzieci od 2 roku życia. Przez wzgląd na  konieczność zachowania ciszy przy muzyce udział mniejszych dzieci jest możliwy po potwierdzeniu przez Biuro.

§ 4. Zamawianie, zakup i zwroty biletów
1. Zakupu dokonuje się wyłącznie online przez sklep pod adresem: https://filharmoniadladzieci.pl/sklep/
2. Zwroty są możliwe do 14 dni po zakupie, jednak nie później niż 10 dni przed koncertami. Aby zwrócić bilety należy wysłać mail do Biura Widza (adresy: warszaw-bilety@FilharmoniaDladzieci.pl)
3.  Zakup biletów (opłacenie rezerwacji) szczegółowo opisuje i reguluje  REGULAMIN SKLEPU dostępny na stronie sklepu Filharmonii dla Dzieci:
https://filharmoniadladzieci.pl/sklep/
4. Zakup biletów (opłacenie rezerwacji) oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu, co klient potwierdza przed zakupem.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa
1.
Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
3. Dzieci podczas całego wydarzenia pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani troszczyć się o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie, w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
4. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
a)osobom kaszlącym lub z innymi objawami choroby zakaźnej, b)osobom które nie opłaciły rezerwacji i nie posiadają zaproszenia,
c) wszystkim osobom, które zdaniem Organizatora mogą zagrażać bezpieczeństwu, lub budzić niepokój Dzieci, osobom których zachowanie jest agresywne bądź pozbawione szacunku dla innych uczestników, w tym osobom pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, lub jakiekolwiek inne potencjalne zakażenie chorobą zakaźną w trakcie trwania Wydarzenia.
7. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Koncertu lub przez Obsługę Koncertu.
8. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych Organizatora.

§ 6. Ochrona Praw Autorskich Twórcy Koncertu
1.Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
2.Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć podczas wydarzenia.

§ 7. Klauzula informacyjna PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTED SP Z O.O. , Warszawa 02-684,  ul. Puławska 12/3,  KRS 0000995101, NIP5213986708
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; art. 6 ust. 1 lit. f) tj do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4.Podanie danych osobowych  jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Niepodanie ww. Danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
5. Na podstawie  §2 niniejszego Regulaminu Koncertów Organizator może dokonywać dokumentacji fotograficznej wydarzeń, bądź rejestracji video. Jako Administrator danych udostępnia wizerunek osób w celach związanych z relacjonowaniem, zapowiedziami i reklamą wydarzeń Filharmonia dla Dzieci. Administrator stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.
7. W przypadku chęci zgłoszenia wniosku o usunięcie Pani/Pana danych osobowych i/lub zdjęć z Serwisu, należy się kontaktować  pisemnie listem poleconym na adres Administratora podany powyżej. Administrator dokona ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Panią/Pana takiego wniosku. We wniosku należy podać dane o których usunięcie się wnosi.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 8. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej www.FilharmoniaDlaDzieci.pl
b) w sklepie online w procesie zamawiania biletów

2.Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz dostosowania do aktualnych przepisów.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

***