REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONCERTÓW FILHARMONIA DLA DZIECI
data utworzenia: 10.05.2022
data ostatniej aktualizacji: 1.11.2023

Sklep internetowy który działa pod adresem https://filharmoniadladzieci.pl/sklep jest prowadzony przez
BEST ART PROMOTION ANNA SZAREK
UL. NOWY ŚWIAT 33 / 13
00-020 WARSZAWA
NIP 5782519947   REGON 220545150

§1. Definicje

1. Biuro Widza – telefoniczne i elektroniczne biuro obsługujące klientów Filharmonii dla Dzieci, dostępny telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godz 10-16, oraz osobiście w dniach koncertów jako punkt
obsługi widza przy sali koncertowej. Nr tel 737-169-961, mail: warszawa-bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl;
2. Organizator :
BEST ART PROMOTION ANNA SZAREK
UL. NOWY ŚWIAT 33/13 , 00-020 WARSZAWA
NIP 5782519947   REGON 220545150

3. Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej);
4. Operator Płatności – płatności elektroniczne w Sklepie obsługuje PAYNOW, mElements S.A.
5. Sklep – sklep internetowy Filharmonii dla Dzieci, który działa pod adresem
https://filharmoniadladzieci.pl/sklep/ i prowadzi sprzedaż biletów na koncerty Organizatora, znajdujących się w jego aktualnej ofercie.
6. Produkt – bilet na koncert w określonym dniu i określonej godzinie, o których decyduje w procesie zakupu klient; lub inny produkt wprowadzony do sprzedaży przez Sklep;
7. Regulamin– regulamin sprzedaży biletów przez Sklep;
8. Regulamin wydarzenia – warunki uczestnictwa w koncertach Organizatora dostępne na stronie Organizatora www.FilharmoniadlaDzieci.pl oraz w procesie zakupu biletów.

§2. Przebieg zamówienia

1. Klient składa zamówienie w Sklepie, wybierając określony produkt.
2. Informacje na temat dostępnych produktów Sklep zamieszcza na stronie internetowej https://filharmoniadladzieci.pl/sklep/
3. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z Regulaminem Sklepu i zaakceptować jego treść poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
4. Proces zakupu jest realizowany w sposób następujący:
a) Wybór produktu-klient wybiera produkt z listy i potwierdza wybór poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”;
b) Aktualizacja zawartości koszyka – po dodaniu produktu/ów do koszyka klient przechodzi do koszyka, gdzie może sprawdzić jego zawartość. Na tym etapie można zmienić liczbę produktów w koszyku usunąć, zmniejszyć lub zwiększyć liczbę wybranych produktów. Zmiany zatwierdza kliknięcie ikony “zaktualizuj koszyk” .
c) Przejście do płatności – poprzez przycisk „Płacę” klient przechodzi do rozpoczęcia płatności;
d) Podanie danych do rozliczenia – na kolejnej stronie Klient podaje dane rozliczeniowe. W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych: adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu;
e) Wybór sposobu płatności- zaznaczenie wybranej formy płatności: przelew lub poprzez BLIK;
f) W celu otrzymania Faktury – dane do Faktury do zamówienia należy zamieścić w ramce pod danymi w procesie zakupu;
g) Akceptacja Regulaminu – jest warunkiem realizacji zamówienia;
h) Złożenie zamówienia – poprzez kliknięcie przycisku „kupuję i płacę”.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, Sklep prześle na wskazany przez klienta adres mailowy elektroniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające: informację o rodzaju i liczbie zamówionych produktów, nr zamówienia. Jeśli produktem jest bilet – numer zamówienia jest numerem biletu – należy go podać przy stanowisku Biura Widza przy wejściu na salę koncertową.
6. Zamówienie może być zrealizowane pod warunkiem dostępności w magazynie produktu zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności wskazanego produktu bądź jego ilości – klient jest informowany w procesie zakupowym o niedostępności towaru.

§3.  Zwroty i Reklamacje

1. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 14 dni od zakupu, ale nie później niż 10 dni przed koncertem po zgłoszeniu informacji do biura obsługi widza za pomocą maila.
2. W przypadku zmiany terminu koncertów – jest możliwy zwrot biletów do 14 dni od dnia ogłoszenia nowego terminu na stronie www.FilharmoniadlaDzieci.pl Należy w tym celu wysłać e-mail na adres Biura Widza.
3. W przypadku zmiany warunków uczestnictwa (np. w wyniku odgórnego administracyjnego wprowadzenia ograniczeń w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych) jest możliwy zwrot biletów w terminie podanym w mailu informującym klienta o zmianach. Aby zwrócić bilety należy
wysłać e-mail na adres Biura Widza.
4. W przypadku konieczności odwołania koncertów z przyczyn po stronie Organizatora, bądź z przyczyn nałożonych na Organizatora odgórnie stosujemy dla Państwa komfortu zasadę PROSTY ZWROT, zgodnie z którą najszybciej jak to możliwe odsyłamy Państwa wpłaty.
5. Zwroty dokonywane są na rachunek klienta z którego wpłynęły środki.
6. Ponieważ Bilet dostarczany jest do klienta elektronicznie w postaci kodu zamówienia i nie jest produktem końcowym, Reklamacje mogą dotyczyć jedynie wadliwego sposobu dostarczenia, bądź niedostarczenia Biletu. Aby zgłosić reklamację/powyżej opisany problem, należy wysłać e-mail na adres:
warszawa-bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl .

§4. Cena produktu

1. Wszystkie ceny produktów podane w Sklepie są cenami brutto, wyrażone w złotych polskich, nie zawierają kosztów dostawy/przesyłki.
2. Cena danego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Każda akcja promocyjna prowadzona w Sklepie internetowym jest określona w regulaminie promocji. Regulaminy poszczególnych promocji są dostępne na stronie głównej Sklepu.

§5. Wysyłka

1. Produkt dostarczany jest elektronicznie w postaci kodu produktu/ Nr Zamówienia który jest numerem biletu. Klient nie ponosi kosztów wysyłki.

§6. Płatności

1. Sklep przyjmuje płatności realizowane wyłącznie za pośrednictwem Operatora Płatności.
2. Realizacja zamówienia przez Sklep rozpoczyna się po otrzymaniu od Operatora Płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.
3. Za prawidłowość operacji finansowych odpowiada Operator Płatności.
4. Biuro Widza nie ma wglądu w dane dotyczące płatności, a co za tym idzie nie może przyjmować ani rozpatrywać reklamacji dotyczących przebiegu płatności.
5. Reklamacje dotyczące przebiegu płatności należy zgłaszać od Operatora Płatności.

§7. Ochrona danych osobowych.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych klienta jest BEST ART PROMOTION ANNA SZAREK, UL.NOWY ŚWIAT 33/13 , 00-020 WARSZAWA
NIP 5782519947   REGON 220545150
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej listem poleconym na powyższy adres.
3. Dane osobowe klienta są przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) tj w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
art. 6 ust. 1 lit. f) tj do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługuje klientowi prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również klientowi możliwość złożenia skargi na ręce Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Niepodanie ww. Danych osobowych uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.
6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Organizatora www.FilharmoniaDlaDzieci.pl

§8. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Organizatorem.
2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest właściwy rzeczowo sąd powszechny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
6. Klient przyjmuje do wiadomości, że produkty oferowane w Sklepie są chronione prawem autorskim zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Klient przyjmuje do wiadomości, że Sklep ma prawo oznaczać (tagować) udostępniane treści multimedialne w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.
8. Zakup w Sklepie jest jednoznaczny z potwierdzeniem przez klienta znajomości niniejszego regulaminu oraz Regulaminu wydarzenia.
***