Regulamin koncertów

FILHARMONIA DLA DZIECI

dla przedszkoli i szkół, koncerty grupowe

ostatnia aktualizacja: 01.02.2023

§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów oraz uczestnictwa w KONCERTACH GRUPOWYCH  Filharmonia dla Dzieci (zwanych dalej: „Wydarzeniem” lub „Koncertem”).
2. KONCERTY GRUPOWE to wydarzenia odbywające się w robocze dni tygodnia, dedykowane grupom szkolnym i przedszkolnym.
3. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Kontakt do Biura Widza: tel 737-169-961 (pon-pt g.10-15)
e-mail dla Przedszkoli i Szkół : grupy@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§2. Ochrona wizerunku
1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu i/lub uczestnictwo w wydarzeniu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.
2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, promocyjnym i reklamowym wydarzeń artystycznych i działań statutowych Organizatora i nie będzie używane w innym celu.

§3. Warunki wstępu na KONCERTY GRUPOWE
/ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W PAŁACU STASZICA Warszawa/
1. Koncerty GRUPOWE to wydarzenia dedykowane dla dzieci z przedszkoli i szkół, odbywające się w robocze dni tygodnia w PAŁACU STASZICA w Warszawie.
2. Dzieci uczestniczą w koncercie tylko pod opieką dorosłych.
3. Bilety/rezerwacje nie wymagają wydruku. Przy wejściu na koncert przy stoliku Biura Widza należy podać NR REZERWACJI oraz NAZWĘ PLACÓWKI EDUKACYJNEJ.
4. Koncerty są dedykowane w przybliżeniu dla Dzieci od 4 do 12 roku życia.
5. Opiekunowie grup uczestniczą w koncertach bezpłatnie. Organizator zakłada średnio 1 os na 10 dzieci.

§4. Zamawianie, zakup i zwroty – KONCERTY GRUPOWE
/ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W PAŁACU STASZICA Warszawa/
1. ZAMÓWIENIE BILETÓW.
1. Aby zamówić bilety należy wysłać zamówienie na adres e-mail: GRUPY@FilharmoniaDlaDzieci.pl  
podając: DATĘ I GODZINĘ WYBRANEGO KONCERTU, liczbę biletów oraz DANE DO FAKTURY /Ze względów księgowych dane do faktury muszą być podane przed dokonaniem płatności/ W odpowiedzi prześlemy wszystkie informacje. Na maile odpowiadamy w kolejności wpłynięcia.
2. Bilety należy opłacić w terminie 7 dni od dnia zamówienia, bądź w terminie indywidualnym – ustalonym mailowo z Biurem Widza.
3. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo mailowo potwierdzenie zakupu biletów.
4. Przed koncertem, lub w dniu koncertu opiekun grupy może dokupić do 10% biletów, lub liczbę ustaloną z Biurem Widza.
2. ZWROTY.
1. Nie przewiduje się możliwości zwrotów biletów grupowych z przyczyn leżących po stronie kupującego.
2. W razie konieczności odwołania koncertu z powodów po stronie Organizatora bądź na skutek odgórnych wytycznych administracyjnych – niezwłocznie odsyłamy Państwa wpłaty na konto z którego wpłynęły.

§5. Zasady bezpieczeństwa
1. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących zaleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
2. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, a  w szczególności do przestrzegania postanowień Regulaminu.
3. Dzieci podczas całego wydarzenia pozostają pod opieką rodziców/opiekunów grup, którzy są zobowiązani troszczyć się o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie, w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
4. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
a)osobom z objawami choroby zakaźnej, b)osobom bez opłaconej rezerwacji, c)osobom, które odmawiają poddania się zasadom niniejszego Regulaminu, d)osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie, w tym m.in. znajdującej się pod  wpływem alkoholu, lub środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, lub posiadającej broń, inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, d)osobom, które w ocenie obsługi koncertu stanowią zagrożenie bądź nie posiadają uprawnień do obecności na koncercie.
5. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik/opiekun prawny Uczestnika w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, których zajścia nie mógł przewidzieć mimo dołożenia wszelkich starań do właściwego przebiegu wydarzenia.
8. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Koncertu lub przez Obsługę Koncertu.
9. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych Organizatora.

§6. Ochrona Praw Autorskich Twórcy Koncertu
1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
2. Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć podczas wydarzenia.

§7. Klauzula informacyjna
1. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMA SP Z O.O. z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 63b lok 2.
2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, listem poleconym za pomocą poczty tradycyjnej na adres: AMA SP Z O.O., ul.Wspólna 63b lok 2, 00-687 Warszawa.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; art. 6 ust. 1 lit. f) tj do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§8. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny: na stronie internetowej FilharmoniaDlaDzieci.pl, przy wejściu na teren Wydarzenia, w postaci linku przy zakupie biletów.
2. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz dostosowania do aktualnych przepisów.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

*****