REGULAMIN
z dnia 07 września 2019
ostatnia aktualizacja: 5/11/2021

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w ramach Filharmonii dla Dzieci (zwanego dalej: „Wydarzeniem” lub „Koncertem”).
  2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Organizatorem koncertów jest  Filharmonia dla Dzieci Sp z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000925066,   z siedzibą w Kobyłce ul. Ejtnera 16a
  3. Kontakt do Biura Widza: tel 737-169-961,
  e-mail: warszawa-bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl§ 2. Ochrona wizerunku
  1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.
  2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, promocyjnym i reklamowym wydarzeń artystycznych i działań statutowych Organizatora i nie będzie używane w innym celu.

  § 3.  Warunki wstępu na koncerty
  1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby, które spełniają jednocześnie następujące warunki:
  a) posiadają bilet,
  b) zdezynfekowały ręce przy wejściu na wydarzenie;
  c) są wyposażone w maseczkę  osłaniającą nos i usta;
  d) nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej (w szczególności kaszel, katar, gorączka)
  e) zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 4. Zamawianie, zakup i zwroty biletów

 1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie lub mailowo w BIURZE WIDZA:
  tel. 737-169-961; mail: WARSZAWA-bilety@filharmoniadladzieci.pl
  2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
  3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu.
  4. Płatności za bilety należy dokonać przelewem na konto zgodnie z treścią e-maila  do trzech dni od otrzymania maila z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji;
  5. Po zaksięgowaniu wpłaty kupujący otrzymuje e-mail z NUMEREM REZERWACJI do odbioru przed koncertem.

6. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 14 dni od zakupu, ale nie później niż 10 dni przed koncertem po zgłoszeniu informacji do biura obsługi widza.
7. W przypadku zmiany terminu koncertów – jest możliwy zwrot biletów do 14 dni od dnia ogłoszenia nowego terminu na stronie www.FilharmoniaDlaDzieci.pl .
Należy w tym celu wysłać e-mail na adres Biura.
8. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, w przypadku odwołania koncertów z powodu odgórnych obostrzeń stosujemy dla Państwa komfortu zasadę: PROSTY ZWROT, zgodnie z którą najszybciej jak to możliwe odsyłamy Państwa wpłaty.

§ 5. Zasady bezpieczeństwa

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.
2.Obowiązku zakrywania twarzy nie wymaga się w przypadku:
a)dziecka do ukończenia 5 roku życia;
b)osoby z widocznymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, lub niepełnosprawnością intelektualną, lub mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
3. Obowiązują ograniczenia liczby słuchaczy zgodne z aktualnym Rozporządzeniem.
4. Widzów dotyczy obowiązek zachowywania dystansu 1,5m, z wyjątkiem widzów którzy zajęli miejsca, oraz wymienionych w §5 ust5 (poniżej).
5. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy widza, który:
a)uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
b)jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem.
6. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do obowiązujących w czasie epidemii zaleceń, jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.
7. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
8. Dzieci podczas całego wydarzenia pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani troszczyć się o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie, w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
9. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
a)osobom nie posiadającym osłony ust i nosa,
b)osobom kaszlącym lub z innymi objawami choroby zakaźnej,
c)osobom nie posiadającym biletu,
d)osobom, które odmawiają poddania się zasadom niniejszego Regulaminu
e)osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f)osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
g)osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie.
10. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.
12. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Koncertu lub przez Obsługę Koncertu. Ochrona i Obsługa będą posiadać stosowne oznaczenie.
13. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych Organizatora.

§ 6. Ochrona Praw Autorskich Twórcy Koncertu

 1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
  2.Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
  3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć podczas wydarzenia.§ 7. Klauzula informacyjna
 1. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Best Art Promotion z siedzibą w Kobyłce ul.Ejtnera 16a
  2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ejtnera 16a 05-230 Kobyłka.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; art. 6 ust. 1 lit. f) tj do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie. Dane nie będą udostępniane w żaden inny sposób, ani w żadnym innym wypadku jak tylko na żądanie uprawnionego urzędu.


§ 8. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a)na stronie internetowej FilharmoniaDlaDzieci.pl
b)przy wejściu na teren Wydarzenia
c) w postaci linku w korespondencji zamawiania / rezerwacji biletów

2.Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz dostosowania do aktualnych przepisów.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.