REGULAMIN
z dnia 1 lutego 2020
ostatnia aktualizacja: 22/02/2021

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w ramach Filharmonii dla Dzieci – KRAKÓW  (zwanego dalej: „Wydarzeniem” lub „Koncertem”) których siedzibą jest Hotel Sheraton Grand w Krakowie ul. Powiśle 7.
Został opracowany na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Regulamin obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń organizowanych pod szyldem Filharmonia dla Dzieci – KRAKÓW, niezależnie od adresu sali koncertowej.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem Filharmonii dla Dzieci  jest AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul.Wspólna nr 63B lok 2 KRS 0000801532 NIP 7010943126

2. Kontakt do biura organizacji koncertów: tel 737-169-961,
e-mail: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 2 Ochrona wizerunku

1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.

2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, promocyjnym i reklamowym wydarzeń artystycznych Organizatora i nie będzie używane w innym celu.

§ 3 Warunki wstępu na koncerty

1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby, które spełniają jednocześnie następujące warunki :
a) posiadają bilet,
b) przekazały Organizatorowi podpisane oświadczenie o stanie zdrowia,
c) zdezynfekowały ręce przed wejściem na wydarzenie
d) są wyposażone w osłonę nosa i ust
e) nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej (w szczególności kaszel, katar, gorączka)
f) zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu

2. Wzór Oświadczenia o stanie zdrowia, którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Koncercie jest dostępny na stronie www.FilharmoniaDlaDzieci.pl oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. /na końcu/ . Informacje o przechowywaniu danych zawiera §7 niniejszego Regulaminu.

3. Oświadczenie to należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wręczyć osobie przy wejściu na Wydarzenie. Oświadczenie wypełnia każdy dorosły uczestnik koncertu, oraz Rodzic za Dziecko.

4. Oświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w drodze wyjątku można także wypełnić i podpisać na miejscu Koncertu. Druki będą dostępne przy wejściu na Koncert. Należy się w takim przypadku liczyć z dodatkowym czasem, jaki jest na to potrzebny

5. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu, w miejscu wskazanym przez obsługę koncertu. Uczestnik Wydarzenia który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia – powinien przyjść na miejsce Wydarzenia z wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia).

§ 4 a. Zamawianie i zakup biletów

1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie:
Biuro Obsługi Widza  tel 737-169-961
lub za pomocą e-maila: 
bilety@filharmoniadladzieci.pl
2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu.
4. Płatności za bilety indywidualne należy dokonać przelewem na konto organizatora do trzech dni od otrzymania maila z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji, lub zgodnie z treścią e-maila.

Dane do przelewu Filharmonia dla Dzieci KRAKÓW
AMA SP. z o.o.
mBank nr konta: 62 1140 2004 0000 3702 8098 1811

5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo e-mail z NUMEREM REZERWACJI do odbioru przed koncertem.

§ 4 b. Zwroty

1. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 14 dni od zakupu, ale nie później niż 10 dni przed koncertem po zgłoszeniu informacji do biura obsługi widza.
2. W przypadku zmiany terminu koncertów – jest możliwy zwrot biletów do 14 dni od dnia ogłoszenia nowego terminu na stronie www.FilharmoniaDlaDzieci.pl Należy w tym celu wysłać e- mail na adres: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl
3. W przypadku odwołania koncertów stosujemy zasadę PROSTY ZWROT. Środki zwracane są do kupujących.

§ 5 Zasady bezpieczeństwa

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej.

2.Obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w przypadku:
a)dziecka do ukończenia 4 roku życia;
b)osoby z widocznymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, lub niepełnosprawnością intelektualną, mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami liczba widzów jest znacznie ograniczona. Widzowie mogą przesuwać krzesła dla swojego komfortu, jednak z obowiązkiem zachowania dystansu 1,5m. za wyjątkiem osób i sytuacji wymienionych §5 ust5 (poniżej)

4. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek zachowywania dystansu 1,5m, z wyjątkiem widzów wymienionych w §5 ust5 (poniżej).

5. Obowiązek zachowania dystansu nie dotyczy widza, który:
a)uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.
b)jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem.

6. Aby wejść na koncert należy:
a)  podać nr rezerwacji przy stoisku obsługi widza
b) przekazać obsłudze podpisane oświadczenia o stanie zdrowia dla każdego uczestnika (Rodzic i jego Dziecko mogą znajdować się na jednym oświadczeniu)
c) założyć maseczkę ochronną osłaniającą usta i nos
d) zdezynfekować ręce

7. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.

8. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

9. Dzieci podczas całego wydarzenia pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani troszczyć się o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie, w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu, osłanianie ust i nosa /jeśli wymagane/, zachowanie dystansu od innych widzów.

10. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
a)osobom nie posiadającym osłony ust i nosa,
b)osobom kaszlącym lub z innymi objawami choroby zakaźnej,
c)osobom nie posiadającym biletu,
d)osobom, które odmawiają poddania się zasadom niniejszego Regulaminu
e)osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
f)osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
g)osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie.

11. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.

13. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Koncertu lub przez Obsługę Koncertu. Ochrona i Obsługa będą posiadać stosowne oznaczenie.

14. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych Organizatora.

§ 6 Ochrona Praw Autorskich Twórcy Koncertu

1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
2.Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć podczas wydarzenia.

§ 7 Klauzula informacyjna

1. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMA SP. z o.o z siedzibą w Warszawie ul. Wspólna 63B lok 2 00-687 Warszawa, KRS nr 0000801532. 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ejtnera 16a 05-230 Kobyłka. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) tj w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2.a) Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie. b)Oświadczenia uczestników wydarzenia będą przechowywane przez 2 tyg. Następnie zostaną zniszczone. Nie będą udostępniane w żaden inny sposób, ani w żadnym innym wypadku jak tylko w przypadku opisanym w §7 ust 2.a) (powyżej)

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a)na stronie internetowej www.FilharmoniaDlaDzieci.pl
b)przy wejściu na teren Wydarzenia

2.Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz dostosowania do aktualnych przepisów.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

5.Załącznikiem nr 1 do regulaminu jest wzór Oświadczenia o stanie zdrowia o którym mówi niniejszy Regulamin.

*****

ZAŁĄCZNIK nr 1

Oświadczenie o stanie zdrowia

Imię i nazwisko: ………                                                                 NR Rezerwacji ……….

nr telefonu:…                                                                                     lub e-mail…

Oświadczenie

Ja, ……………..…………………………………………………………………… w imieniu własnym oraz

mojego dziecka ………………………………………………………………………..

oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (Covid19) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobą zakażoną. Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
                                                                                   Kraków, Sheraton Grand Hotel

…………..………..………………………….…………………………………

data i czytelny podpis