REGULAMIN FILHARMONII DLA DZIECI
W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

z dnia 25 września 2017
ostatnia aktualizacja: 07.11.2020

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów oraz uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych organizowanych w ramach Filharmonii dla Dzieci (zwanego dalej: „Wydarzeniem” lub „Koncertem”) które odbywać się będą w powiecie wołomińskim w roku 2020. Został opracowany na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

3. Organizatorem Filharmonii dla Dzieci w powiecie wołomińskim jest Fundacja Perła Baroku z siedzibą w Kobyłce przy ulicy Ejtnera 16A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy- XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000658786 NIP: 125-165-08-36

2. Kontakt do biura obsługi widza: tel 737-169-961,
e-mail: bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 2 Ochrona wizerunku

1. Ponieważ uczestnicy biorą udział w wydarzeniu publicznym, które jest dokumentowane w formie zdjęć, oraz -sporadycznie- nagrań video, zakup biletu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na upublicznianie wizerunku zawartego w fotografiach i nagraniach zrealizowanych podczas wydarzenia.

2. Powyższe upublicznianie wizerunku może służyć wyłącznie celom informacyjnym, promocyjnym i reklamowym wydarzeń artystycznych i działań statutowych Organizatora i nie będzie używane w innym celu.

§ 3 Warunki wstępu na koncerty

1. Uczestnikiem wydarzenia mogą być osoby, które spełniają jednocześnie następujące warunki :
a) posiadają bilet,
b) przekazały Organizatorowi podpisane oświadczenie o stanie zdrowia
c) zdezynfekowały ręce przed wejściem na wydarzenie
d) są wyposażone w osłonę nosa i ust
e) nie mają żadnych objawów choroby zakaźnej
f) zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu

2. Wzór Oświadczenia o stanie zdrowia, którego wypełnienie jest niezbędne do wzięcia udziału w Koncercie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu./na końcu/

3. Oświadczenie to należy wydrukować, wypełnić i wręczyć osobie przy wejściu na Wydarzenie. Oświadczenie wypełnia każdy dorosły uczestnik koncertu, oraz Rodzic za Dziecko.

4. Oświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w drodze wyjątku można także otrzymać, wypełnić i podpisać na miejscu Koncertu. Druki będą dostępne przy wejściu na Koncert. Należy się w takim przypadku liczyć z dodatkowym czasem, jaki jest na to potrzebny

5. Oświadczenie na miejscu Wydarzenia wypełnia się pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dystansu, w miejscu wskazanym przez obsługę koncertu. Uczestnik Wydarzenia który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia – powinien przyjść na miejsce Wydarzenia z min. 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Wydarzenia).

§ 4a Zamawianie i zakup biletów

1. Dostępność biletów można sprawdzić telefonicznie:
biuro obsługi widza 737-169-961
lub za pomocą e-maila: bilety@filharmoniadladzieci.pl

2. Wstępnej rezerwacji dokonuje się za pomocą e-maila.
3. Zakup biletów oznacza akceptację całości niniejszego Regulaminu.
4. Płatności za bilety indywidualne należy dokonać przelewem na konto organizatora do trzech dni od otrzymania maila z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji, lub zgodnie z treścią e-maila.

Dane do przelewu:
FUNDACJA PERŁA BAROKU
mBank nr konta: 12 1140 2004 0000 3502 7834 6640

5. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo e-mail z NUMEREM REZERWACJI do odbioru przed koncertem.
6. Liczba biletów jest ograniczona do nie więcej niż połowy widzów (w związku z koniecznością ograniczenia liczby widzów uczestniczących jednocześnie w Koncercie) i dostosowana do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 4b Zwroty

1. Zwrot biletów indywidualnych jest możliwy do 14 dni od zakupu, ale nie później niż 10 dni przed koncertem, prosimy zgłosić informację do Biura Obsługi Widza.
2. W przypadku zmiany terminu koncertów – jest możliwy zwrot biletów do 14 dni od dnia ogłoszenia nowego terminu na stronie www.FilharmoniaDlaDzieci.pl Należy w tym celu napisać na bilety@FilharmoniaDlaDzieci.pl

§ 5 Zasady bezpieczeństwa

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej. (Preferujemy maseczki chirurgiczne, ffp3, przyłbice)

2.Obowiązku zakrywania twarzy nie wymagamy w przypadku:
a)dziecka do ukończenia 4. roku życia / o ile przewiduje się udział takich dzieci w koncercie/

3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmniejszono liczbę krzeseł na sali. Widzowie mogą przesuwać krzesła dla swojego komfortu, jednak z obowiązkiem zachowania dystansu 1,5m. za wyjątkiem osób i sytuacji wymienionych par5 ust5 (poniżej)

4. Wszystkich widzów dotyczy obowiązek ustawiania się w kolejkach
z zachowaniem dystansu 1,5m, z wyjątkiem widzów wymienionych w par5 ust5 (poniżej).

5. Obowiązek zachowania dystansu na widowni lub nie dotyczy widza, który:
a)
uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem do 13. roku życia,
b)jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności bądź potrzebie kształcenia specjalnego,
c)ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie i uczestniczy w Wydarzeniu z opiekunem,
d)uczestniczy w Wydarzeniu z osobami, z którymi wspólnie zamieszkuje lub gospodaruje.

6. Aby wejść na koncert należy:
a) z zachowaniem dystansu podać nr rezerwacji przy stoisku obsługi widza
b) przekazać obsłudze podpisane oświadczenia o stanie zdrowia dla każdego uczestnika (Rodzic i jego Dziecko mogą znajdować się na jednym oświadczeniu)
c)mieć założoną maseczkę ochronną, bądź inną zasłonę ust i nosa
d) zdezynfekować ręce

7.Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz odpowiednich służb jaki i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.

8. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia, obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.

9. Dzieci podczas całego wydarzenia pozostają pod opieką rodziców/opiekunów, którzy są zobowiązani troszczyć się o ich bezpieczeństwo i właściwe zachowanie, w tym przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

10. Organizator odmówi wstępu na teren Wydarzenia:
a)osobom nie posiadającym maseczki,
b)osobom nie posiadającym biletu,
c)osobom, nie przestrzegającym jakichkolwiek zapisów niniejszego Regulaminu
d)osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
e)osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie.

11. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2, wynikającego z udziału w Wydarzeniu z udziałem publiczności podczas trwania epidemii.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Wydarzenia.

13. Widzowie nie stosujący się do poleceń obsługi widowni w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub stwarzania zagrożenia dla innych widzów, zostaną poproszeni o opuszczenie miejsca Wydarzenia przez Ochronę Festiwalu lub przez Obsługę Festiwalu. Ochrona i Obsługa będą posiadać stosowne oznaczenie.

14. Uczestnicy zobowiązują do przestrzegania ogólnych przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie, oraz przestrzegania zasad poszanowania mienia. Uczestnicy wydarzenia dla zachowania bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń i wskazań służb porządkowych Organizatora.

§ 6 Ochrona Praw Autorskich Twórcy Koncertu

1. Zabrania się jakiejkolwiek rejestracji audio lub video bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja), pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.
2.Zabrania się fotografowania profesjonalnym sprzętem foto bez pisemnej zgody Organizatora (akredytacja) pod rygorem natychmiastowego opuszczenia wydarzenia.

3. Możliwe jest dokonywanie amatorskich pamiątkowych zdjęć z wydarzenia.

§ 7 Klauzula informacyjna

1. Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Perła Baroku z siedzibą przy ul.Ejtnera 16a 05-230 Kobyłka 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ejtnera 16a 05-230 Kobyłka. 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bc-d, (tj b)w oparciu o niezbędność do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; art. 6 ust. 1 lit. d) tj gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Organizator niniejszym informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Wydarzenia i pracowników obsługujących Wydarzenie odpowiednim służbom – Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a)na stronie internetowej FilharmoniaDlaDzieci.pl
b)przy wejściu na teren Wydarzenia
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID19 w trakcie trwania Wydarzenia.
3.Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz bezpieczeństwa uczestnikom Wydarzenia.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej oraz za szkody, którym nie mógł zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
6.Załącznikiem nr 1 do regulaminu jest
wzór Oświadczenia o stanie zdrowia o którym mówi niniejszy Regulamin.

*****

ZAŁĄCZNIK nr 1

Oświadczenie o stanie zdrowia

Imię i nazwisko: …………………………………… NR Rezerwacji ……….

nr telefonu: lub e-mail…

Oświadczenie

Ja, ……………..…………………………………………………………………… w imieniu własnym oraz

mojego dziecka ………………………………………………………………………..

oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (Covid19) oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.

Równocześnie oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Wołomin …………..………..………………………….…………………………………